ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2563

Spread the love

                      วันที่ 9 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 (อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย