ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2563

Spread the love

                          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

 

 

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย