ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563

Spread the love

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครังที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย