ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

Spread the love

วันที่ 29 มกราคม 2562 ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพื่อทบทวนผลการประเมิน EDGE Tool สถานภาพ ศักยภาพ สมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัย และแนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.