ประชุมชี้แจงแนวการจัดทำเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2563 และรับฟังกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2564

Spread the love

                        วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2563 และรับฟังกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2564 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย