ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาโมเดลแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

Spread the love

ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาโมเดลแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

วันที่ 24-25 มกราคม 2565
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย และ ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาโมเดลแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2565 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย