วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมทีมวิจัยและคณะที่ปรึกษา แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บทฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2

ประชุมทีมวิจัยและคณะที่ปรึกษา แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บทฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมทีมวิจัยและคณะที่ปรึกษา แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บทฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเป้าหมาย และกระบวนการดำเนินงานของแผนงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและร่วมวางแผนการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย