ประชุมแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2

Spread the love

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2 เพื่อหารือแนวทางการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย รอบ 6 เดือน ร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัยโหนดภูมิภาคทั้ง 7 โครงการ และวางแผนการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน ต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้โครงการพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย