ประชุมนำเสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2564

Spread the love
ประชุมนำเสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2564

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนำเสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้โครงการพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย