ประชุมพัฒนาเค้าโครงการวิจัย เรื่อง กลไกลความร่วมมือระหว่างองค์กรผลิตครูและองค์กรใช้ครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและจิตวิญญาณเป็นครูในสังคมยุคสมัยใหม่

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย