ประชุมพิจารณาความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM)

Spread the love

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมพิจารณาความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM) จัดโดยสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อเพื่อพิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย