ประชุมวางแผนออกแบบโครงการวิจัยการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์ไปยังแอพฯ ของท่าน...

ประชุมวางแผนออกแบบโครงการวิจัยการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย