ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

Spread the love

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 เรื่อง ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย (Foresight in Thai Higher Education: The Next Move) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเป็นเวที สำหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูป ด้านการศึกษา โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 นั้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลด แบบฟอร์มและสมัครเข้าร่วมการส่งบทความและงานวิจัย ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ได้ที่ http://thailandpod.org/training/2021/conf17/article.html ทั้งนี้ ขอความกรุณาลงทะเบียนและส่ง Abstract ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และจะประกาศผลการพิจารณา Abstract ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านทาง http://thailandpod.org/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย