ประชุมหารือการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

Spread the love

                        วันที่ 13 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย