ประชุมหารือรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมทำความเข้าใจกรอบเวลา กิจกรรม และการปิดโครงการ

Spread the love

                          วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมทำความเข้าใจกรอบเวลา กิจกรรม และการปิดโครงการ และการเตรียมจัดประชุมนักวิจัยเพื่อ สังเคราะห์ผลงานวิจัยตามตัวชี้วัดโครงการ และถอดบทเรียนการดำเนินงาน ณ ห้องงานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย