ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและการใช้งานระบบแพลตฟอร์ม GIS ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย

Spread the love

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและการใช้งานระบบแพลตฟอร์ม GIS ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและการใช้งานระบบแพลตฟอร์ม GIS ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย