ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย ครั้งที่ 3

Spread the love

ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564
ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย
ภายใต้โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง อ.เชียงคาน จ.เลย

   

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย