ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักโดยกลุ่มผักปลอดภัยเทศบาลตำบลน้ำสวย

Spread the love

                                วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักโดยกลุ่มผักปลอดภัยเทศบาลตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย” ภายใต้ โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นำโดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า 2. อาจารย์นฤมล โสตะ 3. อาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ และ 4. อาจารย์จิราวดี กำยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหาบริบทศักยภาพของพื้นที่ในการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.