ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) เตรียมนำเสนอโครงการ”งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) ประจำปี 2564

Spread the love
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) เตรียมนำเสนอโครงการ"งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ" แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) ประจำปี 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย