ประชุมเพื่อชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และทิศทางการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน

Spread the love
ประชุมเพื่อชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และทิศทางการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และทิศทางการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย