ประชุม “การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย”

Spread the love

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนักวิจัยโครงการ “การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ อาจารย์ถนอมสิน พลลาภ และ อาจารย์อโศก พลบำรุง ตัวแทนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้โครงการพระราชดำริ อาคาร 20 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย