เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคี ภายใต้แผนงานวิจัยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปี 2

Spread the love

ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคี ภายใต้แผนงานวิจัยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปี 2 โดย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (โหนดระดับภูมิภาค ภาคอีสานบน) และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย