โครงการการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

Spread the love

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่/หลัก บวร บรม. ครบ./ หลักอารยเกษตร สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนและ SME พัฒนาคนทุกช่วงวัย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางน้ำ อาหาร พลังงานให้กับครัวเรือนและชุมชน ฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และได้แจ้งสรุปผลการประชุมเพื่อการขับเคลื่อน แนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1LF5A5zl0Bed083WVgWROr6n6a_RsN7C9?fbclid=IwAR1KvA3fHhmeqf-3hXAi9BTbnqNdKsw2BPzjG1_WYX44eshTZPIliycHETk

เพื่อให้การดำเนินงานการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดล เศรษฐกิจใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเลยจึงขอให้หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

  1. เลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และสภาพภูมิสังคม ที่จะเข้า ร่วมโครงการฯ โดยประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุน การดำเนินงานการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
  2. ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
  3. ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเข้าร่วมโครงการฯ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย