พิธีรับมอบรางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับดี ระดับดีเด่น และระดับดีมาก

Spread the love

พิธีรับมอบรางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับดี ระดับดีเด่น และระดับดีมาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย