ลงนามคู่ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Spread the love

                             วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีการจัดพิธีลงนามคู่ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดพิธี

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ทำการคัดเลือก 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

1.) องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จังหวัดเลย

2.) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย

3.) เทศบาลตำบลน้ำสวย

4.) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จังหวัดเลย

5.) เทศบาลตำบลพุเตย จังหวัดเพชรบูรณ์

6.) เทศบาลตำบลศาลาลาย จังหวัดเพชรบูรณ์

7.) องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม จังหวัดเพชรบูรณ์

8.)องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู จังหวัดขอนแก่น

9.) เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น

และ 10.) เทศบาลตำบลไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 (อาคารคณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.