ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดโครงการประชุมวิชาการ ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยจัดงานในรูปแบบ ออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ คณาจารย์ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษา นั้น

สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.psru.ac.th/PBR2022 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

  • 20 ตุลาคม 2564                   เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper
  • 15 ธันวาคม 2564                   ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper
  • ภายใน 31 ธันวาคม 2564       ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper
  • 1 – 15 มกราคม 2565             ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน
  • 20 มกราคม 2565                  ประกาศผลการพิจารณา
  • 25 กุมภาพันธ์ 2565               วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย