มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ

Spread the love

——————————————————————————————

อ้างอิงจาก     : https://do.eg.mahidol.ac.th/egjournal/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย