มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562

Spread the love

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง ” งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ” ขึ้นในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสและเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และนำเสนอผลงานการศึกษางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สารธารณะ

                          จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของท่านส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ในวันเวลาดังกล่าวฯทางเว็บไซต์ research.dru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์   : 0 2890 0001, 0 2890 1801 ต่อ 2082

โทรสาร     : 0 2890 2303

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.