มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานเวทีการจัดการผลงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะและการนำใช้ประโยชน์

แชร์ไปยังแอพฯ ของท่าน...

               วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีการจัดการผลงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะและการนำใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย