มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

Spread the love
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวเปิดพิธีดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย