มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5

Spread the love

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 จัดงานแถลงข่าว “การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และจัดตั้งเครือข่ายมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู และเครือข่ายผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษ 5”  ณ โรงแรมเลยพาเลช จังหวัดเลย โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยนายธรรมนูญ  ภาคธูป  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ผศ.ดร.สุพรรณี  พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเผยแพร่การดำเนินงานโครงการดังกล่าว และมอบรางวัลแก่มัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการและและจัดตั้งเครือข่ายมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู และเครือข่ายผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษ 5 รวมทั้งการประกวดผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในระดับเยาวชน ในพื้นที่พิเศษ 5 ประกอบด้วย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โรงเรียนภูหลวงวิทยาคม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงเรียนนาแห้ววิทยาคม โรงเรียนเชียงคาน โรงเรียนนาอ้อวิทยา และโรงเรียนท่าลี่วิทยา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.