วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานในจังหวัดเลยจำนวน 32 หน่วยงาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานในจังหวัดเลยจำนวน 32 หน่วยงาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานในจังหวัดเลยจำนวน 32 หน่วยงาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตึก 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย