ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565

Spread the love

เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และสังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความ วิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว 12 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 และ 26 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การนี้สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสถาบันของท่าน สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ (ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม) โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล: arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/arm.red.94 โทรศัพท์ 080-597-2894

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_wZ3Tj8PY3_gYRNKC78yK_FQaBvs5UdYymVUUfu3QYf0LJw/viewform?fbclid=IwAR1K1y95G-Sah6tlyWbVBKqimQan1OusLc5uO113xoZRJBFQ6xRvKIBq-8A&pli=1

 

 

กำหนดการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 13 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กล่าวเปิดโดย รศ.ดร.ธนพร ศรียากล
นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.00 – 10.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ”
โดย ศาสตราจารย์ ตร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในสารสารระดับนานาชาติ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565
09.00 – 12.00 น. การนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย และการประเมินคุณภาพ
โดย อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย และการประเมินคุณภาพ
โดย อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
16.00 – 16.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร จดหมายตอบรับ และปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กล่าวปิดโดย รองศาสตร์จารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย