วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย