ประชุมหารือข้อตกลงร่วมกันก่อนทำ MOU กับพาณิชย์จังหวัดเลย เกี่ยวกับ โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย”

Spread the love

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ ร่วมประชุมกับพาณิชย์จังหวัดเลย
เพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันก่อนทำ MOU เกี่ยวกับการทำ E-Marketplace และ Line Official Account โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย”
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย