ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “กินดีอยู่ดีด้วยวิถีไผ่” ณ บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

Spread the love

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “กินดีอยู่ดีด้วยวิถีไผ่” ณ บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ นักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “กินดีอยู่ดีด้วยวิถีไผ่” ณ บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย