วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสังเคราะห์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยและบริการวิชาการฯ ภายใต้โครงการ Reinventing University ในการจัดทำคลิปองค์ความรู้ชุดเรื่องรถเกษตรสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสังเคราะห์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยและบริการวิชาการฯ ภายใต้โครงการ Reinventing University ในการจัดทำคลิปองค์ความรู้ชุดเรื่องรถเกษตรสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 23 มี.ค. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสังเคราะห์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยและบริการวิชาการฯ ภายใต้โครงการ Reinventing University ในการจัดทำคลิปองค์ความรู้ชุดเรื่องรถเกษตรสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ ผศ.เปรมชัย มูลหล้า และเกษตรกร ณ ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย  
Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย