วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “กินดีอยู่ดีด้วยวิถีไผ่” ณ วัดบ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “กินดีอยู่ดีด้วยวิถีไผ่” ณ วัดบ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ นักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “กินดีอยู่ดีด้วยวิถีไผ่” ณ วัดบ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย