ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาค ณ ห้องประชุม M3 ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Spread the love

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาค ณ ห้องประชุม M3 ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี นำโดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาค ณ ห้องประชุม M3 ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย