ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาค ณ โรงแรมศรีสัชนาลัยเฮอริเทจรีสอร์ท และพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าชัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Spread the love

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาค ณ โรงแรมศรีสัชนาลัยเฮอริเทจรีสอร์ท และพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าชัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี นำโดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาค ณ โรงแรมศรีสัชนาลัยเฮอริเทจรีสอร์ท และพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าชัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย