ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

Spread the love

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี นำโดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาค ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย