ลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร และจัดทำพิกัดแผนที่พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย

Spread the love

ลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร และจัดทำพิกัดแผนที่พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย

วันที่ 24 มิ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานโครงการพระราชดำริฯ โดย ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร และอาจารย์พันธ์ทิวา กระจาย พร้อมด้วยนักศึกษา ลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร และจัดทำพิกัดแผนที่พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคาน
จ.เลย ภายใต้โครงการ อพ.สธ.

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย