ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Innovation for The Creative Economy) MCRUNC 2022 (The 10th Muban Chombueng Rajabhat University’s National Conference 2022) และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-International Conference on Cybemetics and Innovations 2022) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดราชบุรี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับระดับชาติ ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2022/ และระดับนานาชาติที่ https://icci2022.smc-thailand.org/index.html หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 032-720536-543 ต่อ 1079-1084

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย