วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครื่อข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป และผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติแบบออนไลน์ (Online Presentation) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://gs2.nsru.ac.th/gnru2022/index.php

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โทร. 056-219100 ต่อ 1200, 1208, 1209, 1211
หรือ 097-9245216
E-Mail. graduate@nsru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย