วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนโครงการละ 3,500 บาท ต่อท่าน

Spread the love
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนโครงการละ 3,500 บาท ต่อท่าน

          ด้วยมหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ รับสมัครรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน โดยมีการกำหนดจัดโครงการดังนี้

          1.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563

          2.) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563

          3.) โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2563

          ซึ่งการอบรมดังกล่าวฯ เหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเชิญบุคลากรของท่านเข้ารับการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท ต่อท่าน สามารถติดต่อผู้ประสานงาน 085-501-5995 (นายกฤชณัท พรหมเสนะ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_list=702&aNum=20191003075254

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.