สกสว. ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022)

Spread the love

📣📣 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญชวนนักวิจัย บุคลากรในภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022) โครงการความร่วมมือระหว่าง สอวช. บพข. สกสว. และ สวทช. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 – 29 ตุลาคม 2564 📌

วัตถุประสงค์ของโครงการ
สนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
ㆍการอบรม Introduction to Research Commercialisation ณ ประเทศไทย
ㆍการนำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรม (Pitching) เพื่อคัดเลือกให้เข้าอบรมตามโปรแกรมของ RAEng
ㆍการอบรมตามโปรแกรมของ RAEng ประเทศอังกฤษ
ㆍการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผู้ประกอบการ นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ
ดูรายละเอียดและดาว์นโหลดใบสมัคร : https://www.nstda.or.th/home/news_post/lif-programme-2022/
————————————
สอบถามเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.
E-mail: lif@nstda.or.th
โทร. O 2644 8150 ต่อ 81896, 0 84148 2828 (คุณนพดร), 81890, 0 81817 2867 (คุณศุภกัญญา)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย