สถาบันวิจัยและพัฒนานำครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560”

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและกลุ่มองค์กรต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 แห่ง ได้แก่ รร.ตชด.บ้านวังชมภู  อ.เอราวัณ รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม รร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล อ.ปากชม รร.ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง รร.ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว และรร.ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.