สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ด้านการวิจัย เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ด้านการวิจัย เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

                   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย
เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยได้ และสามารถนำเทคนิคทางสถิติทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

                   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตามแบบฟอร์มดังแนบ พร้อมทั้งส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการต่อไป    

หมายเหตุ  ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4  อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2563   หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 41141-41142

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.