วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณงาน จิตรกรรม และประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณงาน จิตรกรรม และประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามคำขอเลขที่ 377125 ชื่อผลงาน แอพพลิเคชั่นภายใต้ชื่อ “Health Check” ผลงานของ ดร.ณัจฉรียา คำยัง และนายภูมิชัย ตะโนนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วันที่ทำการยื่น 9 สิงหาคม 2562 
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณงาน จิตรกรรม ตามคำขอเลขที่ 384224 ชื่อผลงาน ลวดลายผ้ายางขี้นก ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วันที่ทำการยื่น 26 มิถุนายน 2563   
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม ตามคำขอเลขที่ 387087 ชื่อผลงาน ลวดลายผ้าลายกลองเส็ง ผลงานของ 1.นางสกุลไทย ป้อมมะรัง หัวหน้าโครงการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ธีรา พละบุตร 3.นายพลกร วงศ์ลา 4.นางสาวกาญจนา ศรีบุรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 7 ตุลาคม 2563
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม ตามคำขอเลขที่ 384224 ชื่อผลงาน ลวดลายผ้ายางขี้นก ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 26 มิถุนายน 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย