วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตรกรรม ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษะณงาน จิตรกรรม คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 395572 ชื่อผลงาน กกลวดลายค้างคาว ผลงานของ นางธัญชนก หอมสวาสดิ์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 29 มิถุนายน 2564
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 402378 ชื่อผลงาน ผ้าไหมทอมือลวดลายเครือหญ้านาง ผลงานของ ผศ.เหมวดี กายใหญ่ และ นางเมชยา ท่าพิมาย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 3 มีนาคม 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย